Efficency Aided Management (EAM)

การบริการบริหารจัดการสินทรัพย์องค์กร

ทางบริษัทเรามีประสบการณ์และความรู้ภาคสนามในการจัดการทรัพย์สินขององค์กร เรายินดีให้
ความช่วยเหลือเพื่อช่วย ลดค่าใช้จ่ายในจัดการบำรุงรักษาชิ้นส่วน /อุปกรณ์ และเพิ่มประสิทธิภาพ
การทำงานของพนักงานในการจัดการสินค้าคงคลัง ด้วยการเป็นตัวแทนตั้งแต่การสำรวจหน้างานไปจนถึงการติดตั้งระบบ IT ที่เหมาะสม