Tecnomatix - Robotic Simulation

EN/TH

ภาพรวมของซอฟต์แวร์ Robotic Simulation

Robotic Simulation เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยจำลองการทำงานของหุ่นยนต์ในกระบวนการผลิต โดยแสดงในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ซึ่งการจำลองการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ จะทำให้สามารถมองเห็นภาพรวมการทำงานของหุ่นยนต์ และสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงานของหุ่นยนต์ได้ เช่น การเคลื่อนที่ชนกันของหุ่นยนต์กับสิ่งอื่น ๆ บริเวณใกล้เคียง หรือการชนกันเองของหุ่นยนต์ รวมทั้งสามารถตรวจสอบการเคลื่อนที่ของมุมแขน ข้อต่อ รวมไปถึงความสามารถในการเอื้อม (Reachability) ของหุ่นยนต์ว่าสามารถเอื้อมเข้าถึงจุดที่ต้องการหรือไม่ การหยิบจับชิ้นงาน และเคลื่อนย้ายสิ่งของในกระบวนการผลิต เพื่อวางแผนและออกแบบในการผลิตหุ่นยนต์ใหม่ หรือปรับปรุงหุ่นยนต์เดิมที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ แม่นยำสูง

ความสามารถและประโยชน์ที่ได้จากซอฟต์แวร์ Robotic Simulation

  • ช่วยควบคุมลำดับการทำงานให้ใช้เวลาน้อยที่สุด (Optimize cycle times)
  • การจำลองการทำงานของหุ่นยนต์ (Robotic Simulation)  ทำให้รู้พื้นที่การทำงานของหุ่นยนต์ ป้องกันอันตรายที่เกิดจากการชนขณะหุ่นยนต์ทำงาน
  • ได้โปรแกรมการควบคุมหุ่นยนต์ที่เหมาะสม 
  • ลดค่าใช้จ่ายอันเกิดจากปัญหาหน้างาน
  • มองเห็นข้อจำกัดของการทำงานของหุ่นยนต์ และสามารถแก้ไขข้อมูลการเคลื่อนไหวให้เหมาะสมก่อนจะติดตั้งระบบการทำงานจริง
  • หุ่นยนต์มีความแม่นยำและเที่ยงตรงในการทำงาน