จำลองกระบวนการทำงาน (Process Simulation) ด้วย Tecnomatix - Process Simulate

EN/TH

Manufacturing process verification in powerful 3D environment

ภาพรวมของซอฟต์แวร์ Process Simulate

Process Simulate เป็นเครื่องมือหลักที่สามารถสร้างระบบการผลิตเสมือนจริง โดยทำการจำลองกระบวนการต่าง ๆ (Process Simulation) ในระบบการผลิต เพื่อช่วยในการออกแบบ และตรวจสอบกระบวนการทำงานของระบบอัตโนมัติ เช่น เครื่องจักร (Machine) อุปกรณ์จับยึด (Jig-Fixture), หุ่นยนต์และเครื่องมือต่างๆ (Robot and tools) ทั้งกระบวนการทำงานที่กำลังจะสร้างขึ้นหรือต้องการปรับปรุงกระบวนการทำงานที่มีอยู่เดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสามารถนำแบบจำลองที่สร้างขึ้นมาเชื่อมต่อกับระบบควบคุม (Virtual Commissioning) เพื่อตรวจสอบการทำงานและลดความผิดพลาดของการออกแบบระบบควบคุมการผลิต

ความสามารถและประโยชน์ที่ได้จากซอฟต์แวร์ Process Simulate

 • สร้างกลไกการทำงานเสมือนจริงแบบสามมิติ (3D Process Simulation with kinematics)
 • สามารถตรวจสอบการชนได้ทั้งแบบ Static และ Dynamic
 • ตรวจสอบการทำงานและช่วยหาแนวทางการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก่อนที่จะสร้างระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ
 • จำลองการทำงานของหุ่นยนต์ (Robot Simulation)
 • สร้างลำดับการทำงาน (Sequence of Operation)
 • ช่วยปรับปรุงและจัดลำดับการทำงานให้ใช้เวลาที่สั้นที่สุด (Optimize cycle times)
 • การจำลองการทำงานของเครื่องมือที่ออกแบบมาใช้ร่วมกับหุ่นยนต์
 • มีเครื่องมือในการสร้างโปรแกรมของหุ่นยนต์ (Robot path programming)
 • ลดเวลาในการทำโปรแกรมหุ่นยนต์ที่มีจำนวนมากและมีความซับซ้อน (Robot Off-Line Programming)
 • ออกแบบพื้นที่ในการติดตั้งระบบการผลิต (Layout design)
 • ใช้งานร่วมกับเทคโนโลยี VR Virtual Reality
 • ช่วยลดต้นทุนสำหรับการเปลี่ยนแปลงจากการแก้ปัญหาที่หน้างาน
 • ช่วยลดจำนวนของเสียที่เกิดขึ้นจากการลองผิดลองถูกที่หน้างาน (Reduce engineering cost)