Tecnomatix - Plant Simulation

EN/TH

ภาพรวมของซอฟต์แวร์ Plant Simulation

Tecnomatix Plant Simulation คือ โปรแกรม Simulation การผลิต หรือโปรแกรมจำลองระบบการผลิต ช่วยสร้างแบบจำลองดิจิทัล 3D ของระบบการผลิต เพื่อให้มองเห็นภาพรวมวิเคราะห์ และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบการผลิต รวมทั้งระบบการไหลของวัสดุในระบบการผลิตและการขนส่งอีกด้วย

การจำลองด้วย Plant Simulation ทำให้สามารถทดลองปรับเปลี่ยนค่าต่างๆ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิต และยังสามารถทำให้มองเห็นถึงปัญหาได้ล่วงหน้าก่อนลงมือปฏิบัติจริง

ากไปกว่านั้น Plant Simulation ยังมีเครื่องมือในการคำนวณทางสถิติ โดยจะแสดงผลในรูปแบบกราฟต่างๆ ทำให้สามารถประเมินผลปัญหาในหลายรูปแบบ เพื่อทำให้การตัดสินใจในการวางแผนออกแบบการผลิตแม่นยำมากขึ้น

ด้วยโมเดลจำลองที่สร้างขึ้นด้วย Plant Simulation สามารถแก้ไขปัญหาคอขวดในกระบวนการทำงาน ลดปริมาณของ WIP ช่วยในการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) วิเคราะห์การใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ การเพิ่มผลกำไรทางธุรกิจนอกจากนี้ ยังสามารถวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทำงานของคนและเครื่องจักร คำนวณความเสียหายเมื่อเครื่องจักรหยุดทำงาน และปรับปรุงการผลิตให้ดีขึ้น

ประโยชน์ที่ได้จากซอฟต์แวร์ Plant Simulation

• เพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นโดยใช้ทรัพยากรเดิม

• ลดการลงทุนในการสร้างโรงงานหรือไลน์การผลิตใหม่

• ลดปริมาณสินค้าคงคลัง และ WIP ไม่ให้สูงเกินไป

• เลือกกระบวนการผลิตที่เหมาะสมที่สุด รวมทั้งปริมาณคนงานขนาดของบัฟเฟอร์ เป็นต้น

• ลดความเสี่ยงในการผลิตและการลงทุน

• เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเครื่องจักรและทรัพยากรให้สูงขึ้น