Electrical designs for any size and industry

Create, document & detail all of your electrical wiring & fluid design efficiently.

เพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน
ในกระบวบการออกแบบ
และการเขียนแบบทางไฟฟ้า ได้ถึง 65%

ภาพรวมของซอฟต์แวร์

Zuken E3 ถูกออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้ง่าย เหมาะสำหรับการเขียนแบบระบบไฟฟ้า
ซึ่งรวมไปถึง วงจรไฟฟ้า, ผังไดอะแกรม, เทอร์มินอล และอุปกรณ์ควบคุม (PLC) สามารถจัดการข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ในการออกแบบ รวมไปถึงจัดการเอกสารที่มีความสัมพันธ์กัน

เช่น

• รายการอุปกรณ์ (Bill of materials)

• รายการเชื่อมต่อของสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ (Connection lists)

• รายการลำดับการประกอบและข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์ (Assembly instructions, Datasheets)

มีเครื่องมือที่รองรับการออกแบบและจัดทำเอกสารสำหรับการเดินสายไฟฟ้า(Designing and documenting cable plans and harness layouts) การสร้างฉนวน และโครงสร้างของสายแพ (Shielding and twisted-pair structure) รวมไปถึงการวางตำแหน่งของอุปกรณ์ในตู้ควบคุม (Panel)